logotypy

I.    Razem z Rodziną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Razem z Rodziną”
Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, których sąd pozbawił lub ograniczył prawa rodzicielskie,  oraz  rozszerzenia oferty wsparcia rodzin zastępczych, podwyższenie poziomu opieki nad osobami przebywającymi w pieczy zastępczej,  posiadającymi dysfunkcje rozwojowe, jak również podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz rodzin poprzez asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy Łodzi, zarówno rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i prowadzący rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Okres realizacji projektu:  01.03.2016 r. – 31.12.2017 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 390 689,60 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Books!