PRZYWILEJE OFEROWANE PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ PROWADZĄCYM RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miasto Łódź oferuje rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka następujące przywileje:

  • za dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie ponosi się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź (uchwała nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź),
  • dzieci uczące się i wychowujące w rodzinach zastępczych, posiadających czworo i więcej dzieci oraz w zawodowych rodzinach zastępczych mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (uchwała nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi),
  • rekomendowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Miasta na czas sprawowania funkcji (uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi),
  • zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, spełniającym określone w uchwale warunki, podnosi się wynagrodzenie od 15% do 35% (uchwałanr XXXVIII/703/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka).
Books!