Procedura udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym

W dniu 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 39/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, została wprowadzona w życie procedura udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym w procesie usamodzielnienia pieczę zastępczą, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy lub zakład rehabilitacji leczniczej (pełna wersja zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj>>>).

ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM

1. Wsparcie osób usamodzielnianych jest realizowane poprzez:

1) przyznanie pomocy finansowanej na:
a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie;
2) udzielenie pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) zatrudnienia;
3) zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej;
4) powołanie opiekuna usamodzielnienia;
5) udzielenie niezbędnej pomocy w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia.

2. Pomoc finansowa i wsparcie w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, przyznawane są na pisemny wniosek osoby usamodzielnianej. Pozostałe świadczenia są udzielane
z inicjatywy osoby usamodzielnianej.

3. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych jest realizowana poprzez przyznawanie miejsca w  mieszkaniu chronionym. Pobyt w nim odbywa się na zasadach określonych w regulaminie mieszkania chronionego.

4. Osoby usamodzielniane, nie mające zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, mają także prawo do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Łodzi. Wsparcia w tym zakresie udziela Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest realizowana poprzez umożliwienie osobom usamodzielnianym udziału w projektach obejmujących swoim zakresem zadania, które pozwolą
im wejść na rynek pracy. W Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych udzielane są również wszelkie informacji przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia.

6. Pomoc prawna i psychologiczna, dla osób usamodzielnianych, udzielana jest :

a) w przypadku osób usamodzielnianych przebywających w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez te placówki;
b) w przypadku osób usamodzielnianych przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA I INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

1. Opiekunem usamodzielnienia może być osoby tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, wychowawca
lub psycholog z placówki opiekuńczo – wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

2. W przypadku wskazania na opiekuna usamodzielnienia rodziców biologicznych, należy załączyć stosowną opinię, sporządzoną odpowiednio przez: rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę kierującą łódzką placówką opiekuńczo-wychowawczą bądź pracownika socjalnego Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, jeżeli rodzic biologiczny nie jest znany rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, pracownikom placówki opiekuńczo – wychowawczej, a rodzice biologiczni korzystają z pomocy społecznej.

3. Powołanie opiekuna usamodzielnienia odbywa się poprzez:


a) wskazanie przez osobę usamodzielnianą danych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia;
b) przedstawienie pisemnej zgody osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia;
c) pisemne zatwierdzenie opiekuna usamodzielnienia przez kierownika Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi.

4. Indywidualny program usamodzielnienia zawiera cele i plany podejmowanych działań wraz
z terminami ich realizacji w następujących sześciu obszarach:

a) współdziałanie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem;
b) uzyskanie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;
c) uzyskanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;
d) uzyskanie źródła dochodu oraz uprawnień do świadczeń;
e) uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych;
f) uzyskanie zatrudnienia.

5. W przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej dokonywana jest modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia.

6. Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia dokonywana jest ocena końcowa procesu usamodzielnienia.

Books!