Rodzaje oraz kryteria i zasady udzielania pomocy osobom, które po dniu 1 stycznia 2012 roku, osiągną pełnoletniość i opuszczą pieczę zastępczą, regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Poprzez pieczę zastępczą rozumie się:

  • rodzinę zastępczą,
  • rodzinny dom dziecka,
  • placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
  • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Osobie usamodzielnianej pomoc przysługuje, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Do form pomocy, o które wnioskować może osoba usamodzielniana zalicza się pomoc:

  • na kontynuowanie nauki
  • na usamodzielnienie
  • na zagospodarowanie
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
  • w uzyskaniu zatrudnienia.
Books!