Konsultacje społeczne w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowy
Konsultacje społecznych projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017”
Konsultacje społeczne projektu „programu wspierania rodziny w łodzi na lata 2015-2017”
Konsultacje społeczne projektu Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
konsultacje społeczne założeń do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017
konsultacje społeczne założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020”
konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
konsultacje społeczne założeń do programu rozwoju pieczy zastępczej w łodzi na lata 2015-2017
konsultacje w sprawie utworzenia jednostek budżetowych i nadania statutów jednostkom
konsultacje w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Books!