FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

  1. rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka
  2. rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie)
  3. rodzina zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu tj. od chwili umieszczenia dziecka w rodziniedo momentu wydania postanowienia sądu o jego dalszych losach. Rodziny specjalistyczne opiekują się m.in. dziećmi niepełnosprawnymi. Rodzina specjalistyczna może również sprawować pieczę nad nieletnimi umieszczonymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub małoletnimi matkami z dziećmi.
  4. rodzinny dom dziecka – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci.
Books!