SZANOWNI PAŃSTWO
Rodzice zastępczy
Prowadzący rodzinne domy dziecka


W dniu 1 kwietnia 2016r. wchodzi w  życie ustawa  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci.
Wskazaną  ustawą zostanie  znowelizowana  ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zostanie wprowadzone nowe świadczenie pieniężne – dodatek wychowawczy.
Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać niezależnie od  dochodu na każde  dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.
Świadczenie  to - jak wszystkie pozostałe świadczenia pieniężne przysługujące rodzinnym formom pieczy zastępczej - będzie przyznawane  na  pisemny wniosek.

Informujemy  Państwa, że  obsługę dodatku wychowawczego będzie realizował Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z siedzibą  przy ul. Piotrkowskiej 149 (wejście od  alei Kościuszki)

Wnioski będą przyjmowane  w siedzibie Wydziału (I piętro) począwszy od  1 kwietnia br.

Wnisek do pobrania >>>

OGŁOSZENIA

Books!