logotypy
III.    Aktywny krok


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywny krok”
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności
do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej
i zawodowej. W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztat rozwoju osobistego
- kurs podstaw obsługi komputera
- kurs prawa jazdy kat. B
- grupy wsparcia
- streetworking
- poradnictwo specjalistyczne
- terapię uzależnień
- prace społecznie użyteczne
- szkolenia zawodowe
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwo pracy

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Uczestnicy projektu: 230 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu:  01.02.2016 r. – 31.12.2017 r.
Dofinansowanie projektu z UE:  2 690 131,26 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Books!